1.ทรานสดิวเซอร์คืออะไร

สพาๆไพวสาๆไ วพสาๆไวพสาๆวไสพ่สาไส่ๆไสพว่ๆสไดวๆไส่ดวๆสาไดวสๆไดวๆไส่ดวๆตรภพๆงไดวสๆภตวๆสไดๆวไตพๆวสภ-พ่ๆวไสพรีๆวสาไวพๆตีวสๆไพวสา

gyroplane

gyroplane
รูปไจโรที่สำเร็จแล้ว
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ